Category Archives: مقالات روسی

چشم انداز صنعت داروسازی ایران و جهان – صنایع داروسازی ایران

صنعت داروسازی یکی از سودآورترین صنایع در جهان محسوب میشود. روند ثابت رشد، همراه با نوسانات ناچیز، ویژگیهای اصلی این بخش از صنعت هستند. افزایش رشد جمعیت، همراه با نیاز اساسی و حیاتی افراد به خدمات درمانی، این صنعت را به سوی رشد سوق داده است. بازار دارو همواره کمتر و دیرتر تحت تاثیر نوسانهای […]