گالری

اين شرکت به عنوان يک مجموعه دانش ‌محور، رویکرد خویش را بر فرآورده‌ هاي سلامت محور متمرکز نموده است. مبنای فعالیت شرکت، حرکت در جهت تحقق چشم انداز ايران 1404 و هم‌راستايي با نقشه جامع علمي – اقتصادی کشور در راستای مسئولیت اجتماعی، توسعه نظام سلامت و ارج گذاری به ارزش های انسانی است.