چشم انداز صنعت داروسازی ایران و جهان – صنایع داروسازی ایران

صنعت داروسازی یکی از سودآورترین صنایع در جهان محسوب میشود. روند ثابت رشد، همراه با نوسانات ناچیز، ویژگیهای اصلی این بخش از صنعت هستند. افزایش رشد جمعیت، همراه با نیاز اساسی و حیاتی افراد به خدمات درمانی، این صنعت را به سوی رشد سوق داده است. بازار دارو همواره کمتر و دیرتر تحت تاثیر نوسانهای اقتصاد قرار گرفته و در مقایسه با دیگر صنایع، کمتر از چرخه رونق و رکود در اقتصاد متاثر میگردد.
امروزه حجم پولی صنعت داروسازی در جهان برابر با بیش از یک تریلیون دلار امریکاست که البته طبق پیش بینی ها، این رقم تا سال 2018 به 1600 میلیارد دلار خواهد رسید.

صنایع داروسازی ایران
ایران بازار بزرگی برای صنایع داروسازی در منطقه است و در قیاس با کشورهای در حال توسعه، پیشرفت قابل توجهی در این زمینه داشته است. گروههای تولید دارو و بازار به سرعت در حال توسعه و گسترش هستند؛ بیشترین میزان گسترش مربوط به حوزه بیوتکنولوژی میشود که نشاندهنده نیاز این صنعت به تجاریسازی در زمینههای نوین، همچون بیوتکنولوژی دارویی است.

بطور کلی مصارف دارویی، حدود 20 درصد از کل هزینههای درمان را به خود اختصاص میدهند. ده شرکت بزرگ داروسازی سهم 50 درصدی از بازار دارو دارند و 10 شرکت بزرگ واردات دارو، بیش از 73 درصد واردات بازار دارو را به خود اختصاص دادهاند.
همچنین از لحاظ قیمت، مصرف آنتیبیوتیکها حدود یک چهارم از کل مصارف دارویی در کشور را به خود اختصاص میدهند و حدود یک سوم فروش بازار به فروش داروهای برند نسبت داده میشود. بر اساس پیشبینی سازمان جهانی سلامت، فروش صنایع داروسازی رشد 15 درصدی خواهند داشت.
رشد جمعیت و بالا رفتن سن «محرکهای هزینهای» هستند که بر مصارف داروهای نسخهای اثر میگذارند. تغییرات در اندازه جمعیت بر کل مصارف دارو نتیجه افزایش جمعیت است. در شرایطی که دیگر عوامل برابر باشند، افزایش جمعیت، میزان کل هزینه مصرفی را افزایش می دهد. تغییرات در توزیع سن متوسط جامعه بر هزینه حاصل افزایش جمعیت است. اگر استعمال و هزینه داروها با سن متوسط افراد جامعه افزایش یابد، افزایش جمعیت مسن سبب افزایش هزینه میشود. بر اساس آمار، در چهار سال گذشته، نرخ رشد جمعیت ایران برابر با 1.3 است که این امر نشاندهنده رشدی ناچیز در مقایسه با سال گذشته است. بر اساس سیاستهای جمعیتی، پیشبینی میشود که در آینده نزدیک، نرخ رشد ثابت مانده و یا کمی افزایش یابد.
بیشترین سهم جمعیت ایران را افراد 25 تا 29 ساله دارند. با حفظ جایگاه اکثریتی، افزایش سن این گروه متوسط سن جمعیت کشور را افزایش خواهد داد. با در نظر گرفتن بخشهای مختلف جامعه، هزینههای درمان و جوان بودن اکثریت جامعه، میزان هزینههای خدمات درمانی و مصارف دارو در حالت کمینه قرار دارد.
در نتیجه، با افزایش سن جمعیت، هزینههای سلامت و خدمات درمانی در میانمدت و طولانیمدت در ایران افزایش خواهد یافت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *